For miljøet, for menneskerne - vi tager ansvar

Brochure om bæredygtighed i fischer 2017

"Ved hjælp af en aktiv miljøstyring er vi med til at værne om et intakt miljø for os og de kommende generationer." Ved befæstigelsessystemer af plast, metal eller ved kemiske befæstigelser stoler håndværkere og professionelle brugere i hele verden på de innovative produkter, systemer og serviceydelser fra fischer.

Med markedsorienterede produktudviklinger, løbende forbedringer på alle virksomhedsområder samt fejlfri produkter og serviceydelser er fischer en foretrukken partner verden over.
Vores processer er beskrevet i et integreret styringssystem, baserende på DIN EN ISO 9001:2008 und der DIN EN ISO 14001:2005.
Baserende på styringspolitikken er virksomhedens mål fastlagt, der omsættes ved hjælp af fischer processystemet, fx:

  • Kontinuerlig forbedring
  • Effektive medarbejdere
  • Stærke processer
  • Just-in-time-principper

Tidsskala for vores hidtidige miljøtiltag

1953
Genvinding af plast
1977
Separat indsamling af papaffald
1981
Kølevandstank som varmekilde til varmepumper - Nybyggeri fischer forskning opvarmning med varmepumper, administrationsbygning opvarmning med varmepumper
1985
Udskiftning af alle PCB-kølede transformatorer
1989
Ansættelse af en miljømedarbejder
Støjbeskyttelsesforanstaltninger
Varmegenvinding ventilationsanlæg databehandling
Affaldssortering på alle områder
1992
Metalforarbejdning: Spildevandsrensningsanlæg
1997
Miljøcertificering ISO 14001
2000

Udskiftning af gamle anlægsreguleringer med moderne, mere effektive reguleringer; integrering i bygningsautomationen

2004
Tumlingen: Nye køleanlæg
2006
Tumlingen: Kølevandsforsyning - udskiftning af kølevandspumper med nye, mere effektive Horb: Udvidelse af køling: Kølemaskine med varmepumpefunktion
2008
Tumlingen, nybyggeri af bilværksted2010
Tumlingen, sanering af varmecentral: Afslutning af energiundersøgelse, herunder undersøgelse af transportmuligheder og fastlæggelse af fremtidigt varmekoncept i Horb, undersøgelse af det samlede energinet: Udarbejdelse af et koncept for en langsigtet og bæredygtig energiforsyning
1970
Brug af kildevand i stedet for drikkevand til køleformål
Kølevandsbeholder med 1000 m³ som energilager
1979
Kontrolbog for farligt affald
1983
Plastmalinger uden tungmetaller
Udnyttelse af spildvarme ved fremstilling af trykluft
1987
Klorfri maskinolie
Genvinding af procesvarme fra metalforarbejdning
Lager for vandforurenende stoffer
1990
Omstilling af primært energiforbrug fra fyringsolie til gas
Lager for brændbare væsker
1993
Olieudskillere på bilvaskepladser
1998
Nybyggeri Denzlingen solcelleanlæg
2001
Nybyggeri fischer automotive systemer
Kølevandstank, køletårn til fri køling, udnyttelse af spildvarme vha. industrigulvvarme, tilførsel af kompressor-spildvarme til varmenettet, integrering i bygningsautomation
Energidatabase
2005
Tumlingen: Sanering af plastforarbejdning
Optimering kølesystemet til udnyttelse af spildvarme
Decentrale tagventilationsenheder med varmegenvindingssystemer
2007
Tumlingen: Ombygning af kølevandsforsyning og vandbehandling
Mere effektiv udnyttelse af spildvarmen i KMT-hallen (industrigulvvarme) - Horb: Klimatisering produktion: Planlægningskonkurrence for kølekoncept - Denzlingen: Udvidelse af køling
2009
Biodübel - UGf præsenterer på FAKUMA i Friedrichshafen for første gang prototypen af en "Biodübel"
fischer gæstehus: Montering af et mini-blokvarmeværk til varme- og elproduktion
Ny datacentral "Green IT"
2011
Tumlingen, sanering af varmecentral: Udførelsesfase i to byggeafsnit (byggeafsnit 2 i 2012)
EPD (Environmental Product Declaration) for EWI-produkter